KOŠER NOSTRA

Len pre Bielu vznešenú Rasu .

Sedem bodov Martina Luthera ako naložiť so židmi.

Martin Luther pred katolíckym councilom.

Martin Luther pred katolíckym councilom.

“Aký zúfalý,zlý a diabolský národ,boli po 1400 rokov židia a  dodnes pliagou,morom,našou tragédiou”.

Martin Luther.

V posledný októbrový deň roku 1517 Martin Luther vyvesil na dvere chrámu vo Wittenbergu 95 téz proti predávaniu odpustkov. Luther bol presvedčený, že predávanie odpustkov zvádzalo ľudí k nesprávnemu presvedčeniu, že hriechy odpúšťa pápež za peniaze a nie Boh na základe úprimného pokánia. Tak sa začal proces reformácie cirkvi a Luther sa dostal do nemilosti pápeža. Svoje učenie odmietol odvolať aj na sneme ríšskych kniežat vo Wormse v roku 1521 a bol pápežom Levom X. v tom istom roku z cirkvi exkomunikovaný. Ocitol sa v nebezpečenstve a musel sa istý čas skrývať. Jeho reformačné učenie sa však napriek všetkému šírilo.

Hlavnými reformačnými zásadami sa stali tézy o prameni viery a pravidle života, ktorým slovo Božie obsiahnuté v Písme Svätom, o ospravedlnení hriešnika samou vierou z Božej milosti v Kristovi Ježišovi, o prijímaní Večere Pánovej pod obojakým spôsobom a o používaní materinskej reči na službách Božích.

Martin Luther sa narodil 10. novembra 1483 v nemeckom Eislebene. Na želanie svojho otca najprv študoval právo. Rozhodnutie stať sa právnikom zmenil pod vplyvom udalosti, keď počas silnej búrky v lese blesk zabil jeho kamaráta. Vtedy sľúbil svätej Anne, že ak z búrky vyviazne živý, vstúpi do kláštora. Sľub dodržal, prerušil štúdium práva a stal sa augustiánskym mníchom. Neskôr vyštudoval teológiu, stal sa profesorom a kazateľom na univerzite vo Wittenbergu, bol promovaný za doktora teológie.

Martin Luther bol nielen teológ, kazateľ, farár, reformátor, ale aj spisovateľ, prekladateľ Biblie do nemčiny a zakladateľ nemeckého spisovného jazyka. Stal sa ním prekladom Nového zákona (1522), ktorý urobil počas svojho azylu na hrade Wartburg. Neskôr preložil aj Starý zákon (1534). Napísal vyše 100 kníh, bol tiež básnikom, skladateľom a muzikantom, položil základ umeleckej evanjelickej cirkevnej hudby. Zložil aj známu evanjelickú hymnu Hrad prepevný. V roku 1525 Martin Luther oženil; mali šesť detí. Zomrel 18. februára 1546 vo veku 62 rokov vo svojom rodnom meste.

Čítať ďalej

10 januára, 2012 Posted by | Uncategorized | Pridaj komentár